MENU

เพื่อให้บริการที่ประทับใจ

เราใส่ใจการให้บริการตามมาตรฐานวิธีการทำความสะอาดจากญี่ปุ่น และพัฒนาการบริการของเราจากประสบการณ์กว่า 30 ปี

รูปภาพแม่บ้าน
จุดเด่นของเรา

การให้บริการที่แตกต่าง
ตามความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสม

เราใส่ใจกับการให้บริการที่ดี พร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

มีการประเมินจากทีมงานมืออาชีพก่อนให้บริการ

ทีมงานจะไปประเมินสถานที่ เพื่อสอบถามความต้องการของลูกค้า และให้คำแนะนำการให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้า หลังจากที่ทีมงานประเมินสถานที่เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะนำรายละเอียดมาวางแผนในการให้บริการ เพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกครั้ง

ใบประเมินจากลูกค้า

ทีมงานจะให้ใบประเมินกับลูกค้าทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดของงาน หากลูกค้ามีข้อสงสัย สามารถติดต่อ Call Center ของเราได้ที่ 02-1599-006-7

ทีมงานไปพบลูกค้า

ทางบริษัทจะติดต่อลูกค้า เพื่อขอข้อมูลภายหลังการให้บริการ เพื่อประเมินการทำงานของแม่บ้าน และเพื่อให้ทางบริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป

ความปลอดภัยของลูกค้า

เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจในตัวแม่บ้าน ในการรับสมัครแม่บ้านของทางบริษัท บริษัทจะรับเฉพาะแม่บ้านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนด และต้องมีผู้ค้ำประกันแม่บ้านด้วย ทางบริษัทมีวิธีการอบรมแม่บ้านจากประสบการณ์ยาวนานถึง 30 ปี โดยหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่น กรณีทรัพย์สินของลูกค้าชำรุดหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงจากการทำงาน ทางบริษัทยินดีที่จะรับผิดชอบ

การอบรมตามมาตรฐานญี่ปุ่น

ทางบริษัทจะอบรมแม่บ้านตามมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่น บริษัทเรามีการพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดอบรมแม่บ้านทุกเดือนและทดสอบแม่บ้านตามหลักสูตรที่อบรม เพื่อเพิ่มระดับแม่บ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น

คุณสมบัติที่รับสมัคร

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความไว้ใจ ทางบริษัทจะตรวจสอบประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานของแม่บ้านอย่างละเอียด เราจะคัดกรองเฉพาะแม่บ้านที่มีความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกันของแม่บ้านด้วย

มีมาตรฐานการฝึกอบรม

แม่บ้านจะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานที่จริง แม่บ้านจะได้เรียนรู้การให้บริการแบบญี่ปุ่น การมีมารยาทต่อลูกค้า เราจะมีการตรวจสอบการทำงานจากทีมประเมิน ทางบริษัทมีมาตรฐานในการวัดระดับแม่บ้านถึง 15 ระดับ และทางบริษัทมีการจัดอบรมแม่บ้านทุกเดือน

รับประกันความพึงพอใจจากลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ใบรับประกันความพึงพอใจ

ภายหลังการให้บริการ ลูกค้าจะได้รับใบประเมินผลการทำงานของแม่บ้าน ลูกค้าสามารถประเมินแม่บ้านได้จาก ความมีมารยาท การแต่งกาย และผลงานที่ออกมา

รับประกันหากลูกค้าไม่พึงพอใจในการบริการ

กรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอในการให้บริการของเรา เรามีบริการแก้ไขงานให้ลูกค้า จนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการให้บริการของเรา

ลิงค์ไปยังกลุ่มของซากุระ

ข้อมูลบริษัท ติดต่อเรา

copyright © 2013-2017 Sakura Kaigo (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.